Logo1
flag

कायदे / नियम

विभागाचे नाव

कळशब्द

तारखेपासून

तारीख पर्यंत

अ.क्र विभाग कायदे / नियम नाव दिनांक डाऊनलोड
1 विधी व न्याय विभाग प्रसूतिविषयक लाभ अधिनियम, 1961 23-06-1994 Download Download
2 सामान्य प्रशासन विभाग विभागीय चौकशी नियमपुस्तिका, चौथी आवृत्ती, 1991 10-07-1991 Download Download
3 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, 1984 19-07-1984 Download Download
4 विधी व न्याय विभाग माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005 20-12-2005 Download Download
5 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1964 29-08-1964 Download Download
6 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम 1998 20-05-1998 Download Download
7 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 04-12-2008 Download Download
8 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 04-12-2008 Download Download
9 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेनून काढुन टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, 1981 08-11-1984 Download Download
10 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन ) नियम, 2009-वेतननिश्चिती संबंधी सूचना 29-04-2009 Download Download
11 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, 1982 26-09-1985 Download Download
12 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 1981 09-08-1984 Download Download
13 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, 1981 27-06-1985 Download Download
14 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, 1981 28-03-1985 Download Download
15 विधी व न्याय विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (मराठी) 01-11-2006 Download Download