Logo1
flag

विभाग व योजना

list-of-department
पशुसंवर्धन विभाग
पशुसंवर्धन विभाग
फोटो
11
योजना
(1) केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत लाळ खुरकत रोगाचे नियंत्रण

(1)  केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत लाळ खुरकत रोगाचे नियंत्रण -
उद्देश :- लाळखुरकत रोगापासुन जनावरांना मुक्त करुन लाळ खुरकत रोगमुक्त नियंत्रण पट्टा तयार करणे. 
लाभार्थी निकष :- ज्या लाभार्थी कडे गोवंशीय व महीष वंशीय जनावरे आहे असे सर्व लाभार्थी. लाभाचे स्वरुप :- एक रुपया सेवा शुल्क आकारणी करुन 100 टक्के अनुदानावर लाळखुरकत रोग प्रतिबंधक मोफत लसिकरण. 
अर्ज करण्याची पध्दतः- पंचायत समिती स्तरावर कार्यरत नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात जनावरांच्या संख्येची नोंदणी करावी. तसेच पंचायत समिती स्तरावर पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांचेकडे नोंदणी करावी किंवा साधा अर्ज करावा.(2) संकरीत कालवडी आणि सुधारीत म्हशीच्या पारडयांची जोपासना करण्यासाठी विशेष पशुधन विकास कार्यक्रम

(2)  संकरीत कालवडी आणि सुधारीत म्हशीच्या पारडयांची जोपासना करण्यासाठी  विशेष पशुधन विकास  कार्यक्रम -
उद्देश :- संकरीत कालवडीच्या तिच्या वयाच्या 4 ते 32 महिण्यापर्यंत व म्हशीच्या पारडीची तिच्या वयाच्या 4 ते 40 महिण्यापर्यंत अनुदानावर पशुखाद्य पुरवठा करुन उत्कृष्ठ संगोपण करणे व सुदृढ कालवड निर्माण करणे.
लाभार्थी निकष :- अल्प भूधारक, अत्यल्प भूधारक किंवा शेतमजुर लाभार्थीकडे कृत्रिम रेतनाव्दारे निर्मीत किंवा खरेदी केलेल्या जनावरांसोबत असलेल्या 4 महिण्याच्या संकरीत कालवडी किंवा सुधारीत जातीच्या म्हशीची पारडी असावी. 50 टक्के लाभार्थी हिस्सा नगदी वा वित्तीय संस्थेचे कर्ज उपलब्ध करुन घेणारा लाभार्थी असावा.
लाभाचे स्वरुप :- (अ) अल्प भूधारक - 2.5 एकरापेक्षा जास्त परंतु 5 एकरापेक्षा कमी कोरडवाहु जमीन, बागायत जमीन असल्यास 2.5 एकरापेक्षा जास्त व 1.25 एकर पर्यंत असावी. अशा लाभार्थीस पशुखाद्य किंमतीचे 50 टक्के अनुदान देण्यात येईल. (ब) अत्यल्प भूधारक - 2.5 एकरापेक्षा जास्त कोरडवाहु जमीन नसावी, बागाईत जमीन असल्यास 1.25 एकर पर्यंतच असावी. अशा लाभार्थीस पशुखाद्य किंमतीचे 50 टक्के अनुदान देण्यात येईल. (क) शेतमजुर - शेतजमीन नसलेला लाभधारक, परंतु त्याचे 50 टक्के पेक्षा जास्त उत्पन्न शेताच्या मजुरीतून मिळालेले असावे. अशा लाभार्थीस पशुखाद्य किंमतीचे 66.66 टक्के अनुदान देण्यात येईल. 
अर्ज करण्याची पध्दत :- सदर योजना प्रायोगीक तत्तावर पंचायत समिती नागभीड, ब्रम्हपुरी, अंतर्गत राबविण्यात येत असल्याने संबंधित पंचायत समिती स्तरावर पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांचेकडे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी साधा अर्ज करावा. 1. अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडावीः- 2. कृत्रिम रेतनाव्दारे संकरीत कालवड किंवा सुधारीत म्हशीची पारडी निर्माण झाली असल्यास संबंधित पशुवैद्यकीय दवाखान्यातुन घेतलेले प्रमाणपत्र. 3. कालवड किंवा पारडी बाजारातून खरेदी केली असल्यास तिच्या वयासंबंधात पशुवैद्यकीय अधिकार्यााचे प्रमाणपत्र. 4. अपत्याचा दाखला. 5. अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक, शेतमजुर असल्याबाबतचे ग्राम पंचायत चे प्रमाणपत्र. शौचालयाचा वापर करीत असल्याबाबतचा ग्राम पंचायतीचा दाखला.(3) पशुवैद्यकीय संस्थांना औषधांचा पुरवठा

(3) पशुवैद्यकीय संस्थांना औषधांचा पुरवठा -
जनावरांना होणारे विविध आजार व अतितातडीचे आजाराकरीता सदर योजनेअंतर्गत औषधीचा पुरवठा पशुवैद्यकीय संस्थांना प्राप्त तरतुदीचे अधिन राहून करण्यात येतो. एक रुपया सेवाशुल्क आकारुन सर्व पशुपालकांना त्यांचे जनावरांवर उपरोक्त आजारासाठी मोफत औषधोपचार केल्या जातो. यासाठी नजिकच्या पशुधन विकास अधिकारी / पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैद्यकीय दवाखाना यांचेशी संपर्क साधावा.(4) पशुवैद्यकीय दवाखाना/ पशुप्रथमोपचार केंद्रासाठी इमारती बांधणे

(4)  पशुवैद्यकीय दवाखाना/ पशुप्रथमोपचार केन्द्रासाठी मारती बांधणे -

 

            सदर योजनेअंतर्गत प्राप्त तरतुदीच्या अधिन राहुन पशुवैद्यकीय दवाखान्याचे ईमारती बांधकाम करण्यात येते.-

--

-(5) दुभत्या जनावरांच्या गटाचा पुरवठा -

(5)  दुभत्या जनावरांच्या गटाचा पुरवठा -
उद्देश :- विशेष घटक योजनेअंतर्गत अनुसुचीत जाती व नवबौध्द लाभार्थींना 75 टक्के अनुदानावर 2 संकरीत गायी किंवा 2 सुधारीत जातीच्या म्हशीचे गट वाटप करुन लाभार्थीचे आर्थीक उत्पन्नात भर घालणे व दुग्धव्यवसाय निर्माण करणे. 
लाभार्थी निकष :- अनुसुचीत जाती किंवा नवबौध्द लाभार्थी असणे आवश्यक आहे. शक्यतो दारिद्र्य रेषेखालील लाभधारकाची प्राधान्याने निवड करण्यात येते. पुरेशे बि.पी.एल. लाभार्थी उपलब्ध न झाल्यास कमी उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांची निवड केल्या जाते. एका गावातील 5 पेक्षा अधिक लाभार्थ्यांची निवड केल्या जाते. 
लाभाचे स्वरुप :- विशेष घटक योजने अंर्गत अनुसुचीत जातीच्या व नवबौध्द लाभधारकांना 75 टक्के अनुदानावर 2 संकरीत गायी किंवा 2 संधारीत जातीच्या म्हशी चे वाटप करण्यात येते. 25 टक्के लाभार्थी हिस्सा लाभार्थ्यांनी स्वतः भरणे किंवा वित्तीय संस्था वा बँक कर्ज स्वरुपात मिळवुन घ्यावी लागते. 2 संकरीत गायी किंवा 2 सुधारीत म्हशीच्या गटाची एकुण किंमत रुपये 85061/- लाभार्थीस मिळणारे लाभाचे स्वरुप खालील प्रमाणे आहे. 2 संकरीत गाईचा गट / 2 सुधारीत जातीच्या म्हशीचा गट 1. शासकीय अनुदान 75 टक्के रुपये 63796/- 2. लाभार्थी हिस्सा 25 टक्के रुपये 21265/- उपरोक्त लाभ दुधाळ जनावरे खरेदी स्वरुपात आहे. 
अर्ज करण्याची पध्दत :- विहीत नमुन्यात अर्ज संबंधित पंचायत समितीच्या पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) किंवा पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत नजिकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यामार्फत पंचायत समिती स्तरावर पशुसंवर्धन विभागाकडे सादर करावा. अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडावी- 1) जातीचा दाखला 2) दारिद्र रेषेखालचा दाखला / उत्पन्नाचा दाखला 3) रहिवासी दाखला 4) अपत्याचा दाखला 5) रु. 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा 6) शौचालय वापर करीत असल्याचा दाखला 7) इतर पुरक दाखले व अर्जासोबत दोन पासपोर्ट फोटो.(6) आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी लाभार्थी कडील दुभत्या जनावरांना खाद्य पुरवठा करणे

(6) आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी लाभार्थी कडील दुभत्या जनावरांना खाद्य पुरवठा करणे - 
उद्देश :- आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी लाभार्थीकडील दुभत्या जनावरांना त्यांचे भाकळ काळाकरीता पशुखाद्यांचा पुरवठा करुन गर्भपोषण करणे व जनावर शारीरीकदृष्टया सक्षम करणे तसेच दुग्धोत्पादनात वाढ करणे. 
लाभार्थी निकष :- लाभार्थी हा आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी असावा. तसेच लाभार्थीकडे शासकिय योजनेत मिळालेले दुधाळ जनावरे अथवा लाभार्थीकडील स्वतःचे दुधाळ जनावरे (गाई व म्हैस) असलेला आदिवासी लाभार्थी.
लाभाचे स्वरुप :- आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी लाभार्थी कडील दुधाळ जनावरांकरीता भाकळ काळासाठी गाईला 150 किलो व म्हशीला 225 किलो पशुखाद्याचा पुरवठा करावयाचा असून प्रगत गाभण व्यवस्थेतील गाई किंवा म्हशीचे गर्भपोषणाकरीता 90 किलो अतिरीक्त पशुखादयाचा पुरवठा करावयाचा आहे. 
अर्ज करण्याची पध्दत :- विहीत नमुन्यात अर्ज संबंधित पंचायत समितीच्या पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) किंवा पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत नजिकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्या मार्फत पंचायत समिती स्तरावर पशुसंवर्धन विभागाकडे सादर करावा. अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडावी- 1) जातीचा दाखला 2) रहिवासी दाखला 3) अपत्याचा दाखला 4) शौचालय वापर करीत असल्याचा दाखला 5) अर्जासोबत दोन पासपोर्ट फोटो(7) विशेष घटक योजना- अनु.जाती / नवबौध्द लाभार्थी कडील दुभत्या जनावरांना खाद्य पुरवठा करणे

(7)  विशेष घटक योजना- अनु.जाती / नवबौध्द लाभार्थी कडील दुभत्या जनावरांना  खाद्य पुरवठा करणे -
उद्देश :- अनु.जाती/ नवबौध्द लाभार्थीकडील दुभत्या जनावरांना त्यांचे भाकळ काळाकरीता पशुखाद्याचा पुरवठा करुन गर्भपोषण करणे व जनावर शारीरीकदृष्टया सक्षम करणे तसेच दुग्धोत्पादनात वाढ करणे.
लाभार्थी निकष :- लाभार्थी हा अनु.जाती किंवा नवबौध्द असावा. तसेच लाभार्थीकडे शासकीय योजनेत मिळालेले दुधाळ जनावरे अथवा लाभार्थीकडील स्वतःचे दुधाळ जनावरे (गाई व म्हैस ) असलेला अनु.जाती किंवा नवबौध्द लाभार्थी. 
लाभाचे स्वरुप :- अनु.जाती/नवबौध्द लाभार्थीकडील दुधाळ जनावरांकरीता भाकळ काळासाठी गाईला 150 किलो व म्हशीला 225 किलो पशुखाद्याचा पुरवठा करावयाचा असून प्रगत गाभण व्यवस्थेतील गाई किंवा म्हशीचे गर्भपोषणाकरीता 90 किलो अतिरीक्त पशुखाद्याचा पुरवठा करावयाचा आहे. 
अर्ज करण्याची पध्दत :- विहीत नमुन्यात अर्ज संबंधित पंचायत समितीच्या पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) किंवा पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत नजिकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्या मार्फत पंचायत समिती स्तरावर पशुसंवर्धन विभागाकडे सादर करावा. अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडावी :- 1) जातीचा दाखला 2) रहिवासी दाखला 3) अपत्याचा दाखला 4) शौचालय वापर करीत असल्याचा दाखला 5) अर्जासोबत दोन पासपोर्ट फोटो.(8) जिल्हा वार्षिक योजना- बिगर आदिवासी योजनेत 50 टक्के अनुदानावर एक दिवसीय 100 पिल्लांचा गट पुरवठा योजना

(8) जिल्हा वार्षिक योजना- बिगर आदिवासी योजनेत 50 टक्के अनुदानावर एक  दिवसीय 100 पिल्लांचा गट पुरवठा योजना -
उद्देश :- बिगर आदिवासी योजनेअंतर्गत कोणत्याही गटातील लाभार्थींना 50 टक्के अनुदानावर एक दिवसीय 100 पिल्लांचे गट वाटप करुन लाभार्थीचे आर्थिक उत्पन्नात भर घालणे व कुक्कुट व्यवसाय निर्माण करणे. 
लाभार्थी निकष :- सदर योजनेचा लाभ कोणत्या गटातील लाभार्थी घेऊ शकतो. परंतु दारिद्र रेषेखालील लाभार्थी , भुमीहीन शेतमजुर, मागावर्गीय, अल्प व अत्यल्प भूधारक लाभार्थीस प्राधान्य राहील. 
लाभाचे स्वरुप :- एक दिवसीय 100 पिल्लांच्या गटाची एकुण किंमत रुपये 16,000/- त्यापैकी 50 टक्के अनुदानातुन रुपये 8000/-चे मर्यादेत प्रतिलाभार्थी एक दिवसीय 100 पिल्ले (किंमत रुपये 2000/-) आणि खाद्य (रुपये 6000/- किंमतीच्या मर्यादेत) पुरवठा करण्यात येते. उर्वरीत 50 टक्के रक्कम म्हणजेच रुपये 8000/- लाभार्थीने स्वतः उभारुन त्यातून एकदिवसीय 100 पिल्लांच्या गटासाठी लागणारा निवारा, वाहतुकीवरील खर्च, उर्वरीत खाद्यावरील खर्च, औषधी, पाण्याची भांडी इ. वरील खर्च करावयाचा आहे. 
अर्ज करण्याची पध्दत :- विहीत नमुन्यात अर्ज संबंधित पंचायत समितीच्या पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) किंवा पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत नजिकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यामार्फत पंचायत समिती स्तरावर पशुसंवर्धन विभागाकडे अर्ज सादर करावा. अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडावी :- 1) जातीचा दाखला 2) रहिवासी दाखला 3) अपत्याचा दाखला 4) शौचालय वापर करीत असल्याचा दाखला 5) अर्जासोबत दोन पासपोर्ट फोटो .(9) जिल्हा वार्षिक योजना बिगर आदिवासी योजने अंतर्गत तालुका स्तरीय पशुप्रदर्शनीचे आयोजन

(9) जिल्हा वार्षिक योजना बिगर आदिवासी योजने अंतर्गत  तालुका स्तरीय  पशुप्रदर्शनीचे आयोजन - 
प्रदर्शनीमध्ये उत्कृष्ट जनावरे येत असल्यामुळे व उत्कृष्ट जनावरांना बक्षीस प्राप्त होत असल्यामुळे शेतक-या मध्ये उत्कृष्ट जनावरे निर्मितीबाबत स्पर्धा होत असल्याने सुधारीत पशुपैदास निर्मीतीस वाव मिळते व प्रदर्शनी मध्ये तज्ञाकडुन अत्याधुनिक उपचार पध्दती, व्यवस्थापन याबाबत मार्गदर्शन प्राप्त होत असल्यामुळे शेतक-यांच्या ज्ञानात भर पडते. यास्तव तालुका स्तरीय पशुप्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात येते. या प्रदर्शनीमध्ये जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी भाग घ्यावा. यासाठी पंचायत समिती स्तरावरील पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) पंचायत समिती यांचेशी सपंर्क साधावा.(10) कृत्रिम रेतन कार्यक्रम -

(10)  कृत्रिम रेतन कार्यक्रम -
कृत्रिम रेतनाव्दारे संकरीकरणामुळे अधिक दुध देणा-या गायी / म्हशीच्या पैदासाकरीता जिल्हयात प्रत्येक पशुवैद्यकीय दवाखान्यात कृत्रिम रेतनाची सोय उपलब्ध आहे. संकरीत गायी, म्हशीपासुन भरपूर प्रमाणात दुध उत्पादनांत वाढ अपेक्षित आहे. यासाठी पशुवैद्यकीय दवाखान्यात प्रत्येक गायी / म्हशीकरीता एक रुपया नोंदणी शुल्क व रुपये 20/- प्रति कृत्रिम रेतनाकरीता सेवाशुल्क आकारल्या जाते. जर ही सेवा घरपोच दयावयाची असल्यास रुपये 20/- सेवाशुल्क भरावे लागेल. तरी जास्तीत जास्त प्रमाणात देशी गायी / म्हशींना कृत्रिम रेतनाव्दारे फळवुन संकरीकरणाचा लाभ घ्यावा.-

--

--

--

-(ब) जिल्हा परिषद सेस फंड योजना :- (1) 50 टक्के अनुदानावर सुधारीत जातीचे वैरण बियाणे वाटप

(ब)  जिल्हा परिषद सेस फंड योजना :-  (1) 50 टक्के अनुदानावर सुधारीत जातीचे वैरण बियाणे वाटप -
जनावरांना चांगल्या प्रतिचे हिरवे वैरण उपलब्धतेसाठी खरीप व रब्बी हंगामात एम.पी.चारी, मका, व मालदांडी व बरसीम बियाणे उपलब्ध तरतुदीच्या अधिन राहुन 50 टक्के अनुदानावर वाटप करण्यांत येते. या योजनेचा लाभ सर्व जाती / जमातीच्या लाभार्थींना घेता येईल. यासाठी नजिकच्या पशुधन विकास अधिकारी / पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैद्यकीय दवाखाना किंवा पंचायत समिती स्तरावरील पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांचेशी संपर्क साधावा.(2) पिसाळलेले कुत्रे जनावरांना चावल्यास उपचार -

  1. (2) पिसाळलेले कुत्रे जनावरांना चावल्यास उपचार -
  2. पिसाळलेले कुत्रे जनावरांना चावल्यास पशुवैद्यकीय संस्थेचे अधिकारी तथा पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांचे मार्गदर्शनाखाली कुत्रा चावलेल्या जनावरांना अॅंन्टीरेबीज लस पशुवैद्यका मार्फत टोचुन घ्यावी. यासाठी नजिकच्या पशुधन विकास अधिकारी / पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैद्यकीय दवाखाना किंवा पंचायत समिती स्तरावरील पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांचेशी संपर्क साधावा.(3) भूकंप, पूर, विज, आग, वादळ व सर्पदंश तसेच ईलेक्ट्रीक वायर तुटल्याने किंवा ईलेक्ट्रीक शॉक अशा घटनामध्ये मृत पावलेल्या जनावरांचे मालकाला मुल्यांकनाप्रमाणे जास्तीत जास्त रुपये 7500/- चे मर्यादेत अनुदान देणे (बैल व दुधाळ गाई,म्हशी )

(3) भूकंप, पूर, विज, आग, वादळ व सर्पदंश तसेच ईलेक्ट्रीक वायर तुटल्याने किंवा ईलेक्ट्रीक शॉक अशा घटनामध्ये मृत पावलेल्या जनावरांचे मालकाला मुल्यांकनाप्रमाणे जास्तीत जास्त रुपये 7500/- चे मर्यादेत अनुदान देणे (बैल व दुधाळ गाई,म्हशी ) -
उद्देश :- भूकंप, पूर, विज, आग, वादळ व सर्पदंश तसेच ईलेक्ट्रीक वायर तुटल्याने किंवा इलेक्ट्रीक शॉक अश्या घटनामध्ये बैलाचा किंवा दुधाळ गाई, म्हशीचा मृत्यु ओढावल्यास शेतक-यांचे अतिशय नुकसान होते. ऐन शेतीच्या हंगामामध्ये बैलाचा मृत्यु झाल्यास शेतक-यांचा हंगाम बुडतो व दुधाळ गाई, म्हशीचा मृत्यु झाल्यास शेतक-याची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत होते. अशा परिस्थितीत शेतक-यास त्वरीत मदत उपलब्ध करुन देण्याच्या उदेशाने जिल्हा परिषद सेस योजनेतून अनुदान तत्वावर योजना राबविण्यात येत आहे. 
लाभार्थी निकष :- भूकंप, पूर, विज, आग, वादळ व सर्पदंश तसेच इलेक्ट्रीक वायर तुटल्याने किंवा इलेक्ट्रीक शॉक अशा घटनामध्ये शेती कामाच्या बैलाचा मृत्यू झाल्यास किंवा दुधाळ गाई, म्हशीचा मृत्यू झालेला संबंधित शेतकरी. 
लाभाचे स्वरुपः- भूकंप, पूर, विज, आग, वादळ व सर्पदंश तसेच ईलेक्ट्रीक वायर तुटल्याने किंवा ईलेक्ट्रीक शॉक अश्या घटनामध्ये शेती कामाच्या बैलाचा मृत्यू झाल्यास किंवा दुधाळ गायी, म्हशीचा मृत्यू झाल्यास संबंधीत शेतकर्या स बैलाच्या/ दुधाळ गायी, म्हशीच्या मुल्यांकनानुसार जास्तीत जास्त रुपये 7500/- पर्यंत अनुदान मंजुर करुन बैल / दुधाळ गायी, किंवा म्हैस खरेदी करुन देण्यात येईल. रुपये 7500/- पेक्षा अधिक किंमतीचा बैल / दुधाळ जनावर असल्यास अधिकची रक्कम लाभधारकास स्वतः भरावी लागेल व उपरोक्त योजनेतुन खरेदी केलेल्या बैलाचा / दुधाळ जनावराचा विमा उतरविणे आवश्यक व बंधनकारक राहील. यासाठी संबंधित पंचायत समितीचे पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांचेशी संपर्क साधावा.
अर्ज करण्याची पध्दत :- विहीत नमुन्यात लाभार्थीने आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज संबंधित पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) पंचायत समिती यांचेकडे सादर करावा. 
अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सोबत जोडावी :- 1) पटवारी किंवा सक्षम अधिका-या कडुन प्राप्त मृत्यूबाबत पंचनामा रिपोर्ट 2) पशुधन विकास अधिका-या चे बैलाचे / दुधाळ जनावराचे शव विच्छेदन अहवाल (सर्पंदंश मध्ये अत्यावश्यक )(4) सर्रा, पिन्नस, लिव्हर फल्युक रोगाचे नियंत्रण -

(4) सर्रा, पिन्नस, लिव्हर फल्युक रोगाचे नियंत्रण -
सर्रा, पिन्नस, लिव्हर फल्युक रोगाचे नियंत्रणासाठी आजारी जनावरांचे उपचारार्थ प्राप्त तरतुदीचे अधिन राहुन औषधी पुरवठा पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना करण्यात येतो. यासाठी नजिकच्या पशुधन विकास अधिकारी / पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैद्यकीय दवाखाना किंवा पंचायत समिती स्तरावरील पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांचेशी संपर्क साधावा.(5) जनावरांसाठी कृमी नाशक औषधी खरेदी -

(5)  जनावरांसाठी कृमी नाशक औषधी खरेदी -
जनावरांचे कृमी विकारापासुन बचाव होण्याचे दृष्टिने प्राप्त तरतुदीचे अधिन राहून औषधी पुरवठा पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना करण्यात येतो. यासाठी नजिकच्या पशुधन विकास अधिकारी / पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैद्यकीय दवाखाना किंवा पंचायत समिती स्तरावरील पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांचेशी संपर्क साधावा.(6) रोग प्रादुर्भाव नियंत्रणासाठी पेटंट औषधी खरेदी -

(6) रोग प्रादुर्भाव नियंत्रणासाठी पेटंट औषधी खरेदी -
रोग प्रादुर्भाव सारख्या परिस्थितीत जनावरांना वेळीच उपचार मिळणेस्तव प्राप्त तरतुदीचे अधिन राहून औषधी पुरवठा पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना करण्यात येतो. यासाठी नजिकच्या पशुधन विकास अधिकारी / पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैद्यकीय दवाखाना किंवा पंचायत समिती स्तरावरील पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांचेशी संपर्क साधावा.-

-(7) नैसर्गिक आपत्तीमुळे जनावरांच्या उपचारासाठी औषधी खरेदी

(7) नैसर्गिक आपत्तीमुळे जनावरांच्या उपचारासाठी औषधी खरेदी-
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जनावरांना वेळीच औषधोपचार मिळणेस्तव प्राप्त तरतुदीचे अधिन राहून औषधी पुरवठा पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना करण्यात येतो. यासाठी नजिकच्या पशुधन विकास अधिकारी / पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैद्यकीय दवाखाना किंवा पंचायत समिती स्तरावरील पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांचेशी संपर्क साधावा.(8) वंधत्व जनावरांचे तपासणी शिबीरे -

(8) वंधत्व जनावरांचे तपासणी शिबीरे -
गायी, म्हशी मधील वंधत्व दूर करुन जनावर प्रजोत्पादनासाठी सुदृढ होण्याचे दृष्टिने प्राप्त तरतुदीचे अधिन राहून औषधी पुरवठा पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना करण्यात येतो. यामध्ये शिबीरामध्ये वंधत्व जनावरांची तपासणी शिबीर आयोजीत करुन वंधत्वग्रस्त जनावरांवर उपचार करण्यात येते. यासाठी नजिकच्या पशुधन विकास अधिकारी / पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैद्यकीय दवाखाना किंवा पंचायत समिती स्तरावरील पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांचेशी संपर्क साधावा.9) प्रभाग निहाय पशुचिकित्या शिबीराचे आयोजन-

9) प्रभाग निहाय पशुचिकित्या शिबीराचे आयोजन- 
प्रभाग निहाय पशुचिकित्सा शिबीराचे आयोजन करण्यात येते या शिबीरामध्ये वंधत्व तपासणी, गर्भधारणा तपासणी, लहान मोठया शस्त्रक्रिया व असाध्य रोगावर उपचार हा तज्ञ चमुकडून करण्यात येतो व जनावरांचे व्यवस्थापन याबाबत मार्गदर्शन प्राप्त होत असल्यामुळे शेतक-यांच्या ज्ञानात भर पडते. यास्तव प्रभाग निहाय पशुचिकित्सा शिबीराचे आयोजन करण्यात येते. या शिबीरामध्ये जास्तीत जास्त शेतक-यांनी भाग घ्यावा. यासाठी पंचायत समिती स्तरावरील पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) पंचायत समिती तसेच संबंधित संस्थाप्रमुखाशी सपंर्क साधावा.(क) 7 टक्के वन महसुल अनुदान योजना :- (1) जंगल भागातील जनावरांसाठी कृमीनाशक औषधी खरेदी

(क) 7 टक्के वन महसुल अनुदान योजना  :- (1)  जंगल भागातील जनावरांसाठी कृमीनाशक औषधी खरेदी-
जंगल भगातील जनावरांचे कृमी विकारापासून बचाव होण्याचे दृष्टिने प्राप्त तरतुदीचे अधिन राहून औषधी पुरवठा पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना करण्यात येतो. यासाठी नजिकच्या पशुधन विकास अधिकारी / पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैद्यकीय दवाखाना किंवा पंचायत समिती स्तरावरील पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांचेशी सपंर्क साधावा.(2) जंगल भागातील जनावरांवरील रोग प्रादुर्भाव नियंत्रणासाठी पेटंट औषधी खरेदी

(2) जंगल भागातील जनावरांवरील रोग प्रादुर्भाव नियंत्रणासाठी पेटंट औषधी खरेदी -
जंगल भागातील जनावरांना रोग प्रादुर्भाव सारख्या परिस्थितीत वेळीच उपचार मिळणेस्तव प्राप्त तरतुदीचे अधिन राहून औषधी पुरवठा पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना करण्यात येतो. यासाठी नजिकच्या पशुधन विकास अधिकारी / पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैद्यकीय दवाखाना किंवा पंचायत समिती स्तरावरील पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार ) यांचेशी संपर्क साधावा.(3) जंगल भागातील जनावरांचे आरोग्यासाठी औषधी खरेदी

(3) जंगल भागातील जनावरांचे आरोग्यासाठी औषधी खरेदी -
जंगल भागातील जनावरांचे आरोग्य सुदृढ राहण्याचे दृष्टिने उपचार मिळणेस्तव प्राप्त तरतुदीचे अधिन राहून औषधी पुरवठा पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना करण्यात येतो. यासाठी नजिकच्या पशुधन विकास अधिकारी / पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैद्यकीय दवाखाना किंवा पंचायत समिती स्तरावरील पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार ) यांचेशी संपर्क साधावा.अधिकारी
Deshpande sir

डॉ. रा. दि. देशपांडे

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
07172-260177 , -
dahozpchandrapur@gmail.com

कार्यादेश