Logo1
flag

बदल्या यादया / भरती प्रकिया

zp-membericon

आरोग्य विभाग

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 नवसंजीवनी योजने अंतर्गत भरारी पथकात मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी या पदाकरिता अंतिम व प्रतिक्षाधीन उमेदवारांची यादी. Download
2 राष्ट्रीय आरोग्य अभि. कंत्राटी पदभरती-अंतर्गत विविध पदांची पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी दि.16-10-2017 Download
3 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती जाहिरात दि.२७-०९-२०१७ Download
4 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती शुद्धिपत्रक व जाहिरात क्र.2 दि.०२-१०-२०१७ Download
5 Recruitment advertise of Medical Officer (Ayurveda-HWC) Download
6 लसीकरण क्षेत्र सनियंत्रक या पदाची पात्र अपात्र उमेद्वारांची यादी दि.१८-१०-२०१७ Download
7 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी कंत्राटी पदभरती सूचनापत्रक दि.२३-१०-२०१७ Download
8 राष्ट्रीय आरोग्य अभि.कंत्राटी पदभरती सूचनापत्रक दि.३०-१०-२०१७ व प्रत्यक्ष मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी Download
9 रा.आ.अभियान कंत्राटी पदभरती- बालरोग तज्ञ (SNCU)/ वैद्यकीय अधिकारी (SNCU/NRC) मुलाखती रद्द बाबत सूचना पत्रक दि.३१-१०-२०१७ Download
10 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती अंतर्गत उमेदवारांची निवड यादी व प्रतिक्षाधीन यादी दि.01-11-2017 Download
11 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती अंतर्गत उमेदवारांची निवड यादी व प्रतिक्षाधीन यादी दि.02-11-2017 Download
12 जिल्हा लेखा व्यवस्थापक व जिल्हा सनियंत्रण व मूल्यमापन अधिकारी पदभरती जाहिरात क्रमांक ३ Download
13 लसीकरण क्षेत्र सनियंत्रक पदाकरिता अक्षेपा अंती पात्र ठरणारे उमेदवारांची यादी व सूचनापत्रक दि.07-11-2017 Download
14 लसीकरण क्षेत्र सनियंत्रक या पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी. Dt.18-11-2017 Download
15 हेल्थ वेलनेस सेंटर वैद्यकीय अधिकारी (आयुर्वेद) पदाकरिता पात्र अपात्र यादी व सूचना दि.१८-११-२०१७ Download
16 लसीकरण क्षेत्र सनियंत्रक पदाकरिता निवड व प्रतिक्षाधीन उमेदवारांची यादी दि.08-12-2017 Download
17 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत तालुका समुह संघटक पदभरती 12-12-2017 Download
18 आरोग्यवर्धिनी केंद्र अंतर्गत BAMS वैद्यकीय अधिकारी पदाचे उमेदवारांकरिता सूचना दि.०४-०१-२०१८ Download
19 बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी (आरोग्य वर्धिनी केंद्र) अंतिम निवड यादी व सूचना दि.२०-०१-२०१८ Download

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (District Mission Management Unit Chandrapur(DMMU)) पदभरती जाहिरात दि.२३-११-२०१७ Download

पाणी व स्वच्छता विभाग

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 जिल्हा पाणी व स्वछता मिशन कक्ष (जलस्वराज्य-२) जि.प.चंद्रपूर अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात दिनांक ०१-०२-२०१८ Download

सामान्य प्रशासन विभाग

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 राजीव गांधी पंचायत सश.अभि. अंतर्गत कंत्राटी पदभरती तालुका पेसा समन्वयक / लेखापाल या पदाची पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी दि.18-10-2017 Download
2 रा.गां.पं.स.अभियान अंतर्गत जिल्हा स्तरावरील कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदांची जाहिरात Download
3 राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदाची पदभरती शुद्धिपत्रक दिनांक १०-०८-२०१७ Download
4 तालूका पेसा समन्यक या पदाकरिता पात्र उमेदवारांची अंतरिम यादी दि.२०-१२-२०१७ Download
5 लेखापाल या पदाकरिता पात्र उमेदवारांची अंतरिम यादी दि.२०-१२-२०१७ Download
6 लेखापाल या पदाकरिता पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी दि.30-01-2018 Download
7 तालूका पेसा समन्वयक कंत्राटी पदाच्या मुलाखतीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी दि.११-०१-२०१८ Download
8 तालूका पेसा समन्वयक या पदाकरिता पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी दि.18-01-2018 Download