Logo1
flag

बदल्या यादया / भरती प्रकिया

zp-membericon

कृषी विभाग

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 कृषी अधिकारी / विस्तार अधिकारी (कृषी) यापदावरील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची अंतरिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी सन २०१८ प्रसिद्ध करणेबाबत Download
2 कृषी अधिकारी यापदावरील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची अंतरिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी सन २०१८. Download
3 विस्तार अधिकारी (कृषी) यापदावरील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची अंतरिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी सन २०१८. Download

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (District Mission Management Unit Chandrapur(DMMU)) पदभरती जाहिरात दि.२३-११-२०१७ Download
2 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत उमेदवारांची गुणपत्रिका यादी Post : Accountant Download
3 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत उमेदवारांची गुणपत्रिका यादी Post : Admin & Accountant Assistant Download
4 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत उमेदवारांची गुणपत्रिका यादी Post : Admin Assistant Download
5 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत उमेदवारांची गुणपत्रिका यादी Post : Clerk Typist Download
6 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत उमेदवारांची गुणपत्रिका यादी Post : Data Entry Operator Download
7 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत उमेदवारांची गुणपत्रिका यादी Post : Peon Download
8 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत उमेदवारांची गुणपत्रिका यादी Post : CLUSTER COORDINATOR Download
9 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत उमेदवारांची गुणपत्रिका यादी (शुद्धिपत्रक) Post : Admin & Accountant Assistan Download
10 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांकरिता मुलाखत सूचना व उमेदवारांची यादी - शैक्षणिक अहर्ता व अनुभव प्रमाणपत्र पडताळणी व मुलाखत कार्यक्रम दि.१३ मार्च २०१८ Download
11 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत Accountant, Admin & Account Assistant, Admin Assistant, Clerk Typist, Data Entry Operator,Peon या पदांकरिता उमेदवारांची अंतिम निवड यादी Download
12 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत Accountant, Admin & Account Assistant, Admin Assistant, Clerk Typist, Data Entry Operator, Peon या पदांची अपात्र / अनुपस्थित उमेदवारांची यादी Download

पाणी व स्वच्छता विभाग

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 जिल्हा पाणी व स्वछता मिशन कक्ष (जलस्वराज्य-२) जि.प.चंद्रपूर अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात दिनांक ०१-०२-२०१८ Download
2 जिल्हा पाणी व स्वछता मिशन कक्ष (जलस्वराज्य-२) जि.प.चंद्रपूर अंतर्गत कंत्राटी पदभरती सूचना दिनांक 20-02-2018 Download
3 जिल्हा पाणी व स्वछता मिशन कक्ष (जलस्वराज्य-२) जि.प.चंद्रपूर अंतर्गत कंत्राटी पदभरती सूचना दि.०३-०3-२०१८ Download
4 सल्लागार [पाणी गुणवत्ता] या पदाकरिता पात्र/ अपात्र उमेदवारांची अंतरिम यादी दि.०३-०३-२०१८ Download
5 समाज व्यवस्थापन तज्ञ या पदाकरिता पात्र/ अपात्र उमेदवारांची अंतरिम यादी दि.०३-०३-२०१८ Download
6 ग्रामलेखा समन्वयक (SC) या पदाकरिता पात्र/ अपात्र उमेदवारांची अंतरिम यादी दि.०३-०३-२०१८ Download
7 ग्रामलेखा समन्वयक (ST) या पदाकरिता पात्र/ अपात्र उमेदवारांची अंतरिम यादी दि.०३-०३-२०१८ Download
8 जिल्हा पाणी व स्वछता मिशन कक्ष (जलस्वराज्य-२) जि.प.चंद्रपूर अंतर्गत विविध पदांकरिता सूचनापत्र ३ व ४ तसेच आक्षेपाअंती पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी दि.१४-०३-२०१८ Download

सामान्य प्रशासन विभाग

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभागाअंतर्गत बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची अंतरिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी सन २०१८ प्रसिद्ध करणेबाबत Download
2 सहाय्यक प्रशासन अधिकारी यापदावरील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची अंतरिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी सन २०१८ Download
3 कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यापदावरील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची अंतरिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी सन २०१८ Download
4 विस्तार अधिकारी (सां.) यापदावरील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची अंतरिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी सन २०१८ Download
5 वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) यापदावरील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची अंतरिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी सन २०१८ Download
6 कनिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) यापदावरील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची अंतरिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी सन २०१८ Download