Logo1
flag

बदल्या यादया / भरती प्रकिया

zp-membericon

आरोग्य विभाग

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NCD) कंत्राटी पदभरती जाहिरात. Download

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (District Mission Management Unit Chandrapur(DMMU)) पदभरती जाहिरात दि.२३-११-२०१७ Download
2 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत उमेदवारांची गुणपत्रिका यादी Post : Accountant Download
3 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत उमेदवारांची गुणपत्रिका यादी Post : Admin & Accountant Assistant Download
4 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत उमेदवारांची गुणपत्रिका यादी Post : Admin Assistant Download
5 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत उमेदवारांची गुणपत्रिका यादी Post : Clerk Typist Download
6 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत उमेदवारांची गुणपत्रिका यादी Post : Data Entry Operator Download
7 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत उमेदवारांची गुणपत्रिका यादी Post : Peon Download
8 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत उमेदवारांची गुणपत्रिका यादी Post : CLUSTER COORDINATOR Download
9 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत उमेदवारांची गुणपत्रिका यादी (शुद्धिपत्रक) Post : Admin & Accountant Assistan Download
10 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांकरिता मुलाखत सूचना व उमेदवारांची यादी - शैक्षणिक अहर्ता व अनुभव प्रमाणपत्र पडताळणी व मुलाखत कार्यक्रम दि.१३ मार्च २०१८ Download
11 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत Accountant, Admin & Account Assistant, Admin Assistant, Clerk Typist, Data Entry Operator,Peon या पदांकरिता उमेदवारांची अंतिम निवड यादी Download
12 जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत Accountant, Admin & Account Assistant, Admin Assistant, Clerk Typist, Data Entry Operator, Peon या पदांची अपात्र / अनुपस्थित उमेदवारांची यादी Download
13 प्रभाग समन्वयक Cluster Coordinator या पदांकरिता उमेदवारांची अंतिम निवड यादी. Download
14 प्रभाग समन्वयक Cluster Coordinator या पदांची अपात्र उमेदवारांची यादी Download
15 प्रभाग समन्वयक Coordinator या पदांची अनुपस्थित उमेदवारांची यादी Download

पाणी व स्वच्छता विभाग

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 जिल्हा पाणी व स्वछता मिशन कक्ष (जलस्वराज्य-२) जि.प.चंद्रपूर अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात दिनांक ०१-०२-२०१८ Download
2 जिल्हा पाणी व स्वछता मिशन कक्ष (जलस्वराज्य-२) जि.प.चंद्रपूर अंतर्गत कंत्राटी पदभरती सूचना दिनांक 20-02-2018 Download
3 जिल्हा पाणी व स्वछता मिशन कक्ष (जलस्वराज्य-२) जि.प.चंद्रपूर अंतर्गत कंत्राटी पदभरती सूचना दि.०३-०3-२०१८ Download
4 सल्लागार [पाणी गुणवत्ता] या पदाकरिता पात्र/ अपात्र उमेदवारांची अंतरिम यादी दि.०३-०३-२०१८ Download
5 समाज व्यवस्थापन तज्ञ या पदाकरिता पात्र/ अपात्र उमेदवारांची अंतरिम यादी दि.०३-०३-२०१८ Download
6 ग्रामलेखा समन्वयक (SC) या पदाकरिता पात्र/ अपात्र उमेदवारांची अंतरिम यादी दि.०३-०३-२०१८ Download
7 ग्रामलेखा समन्वयक (ST) या पदाकरिता पात्र/ अपात्र उमेदवारांची अंतरिम यादी दि.०३-०३-२०१८ Download
8 जिल्हा पाणी व स्वछता मिशन कक्ष (जलस्वराज्य-२) जि.प.चंद्रपूर अंतर्गत विविध पदांकरिता सूचनापत्र ३ व ४ तसेच आक्षेपाअंती पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी दि.१४-०३-२०१८ Download