Logo1
flag

अ.क्र संबंदित विभाग विषय वापरकर्ता लिंक
1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी Delegation of Powers विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख Click here
2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी VIP Letters Compliance विभाग प्रमुख Click here
3 नियोजन विभाग जिल्हा वार्षिक योजना / जि. प. निधी योजना खर्चाचा अहवाल विभाग प्रमुख Click here
4 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) NHM जननी सुरक्षा योजना अहवाल तालुका आरोग्य अधिकारी / वैद्यकीय अधिकारी Click here
5 नियोजन विभाग जि. प. मुख्यालय मासिक अहवाल विभाग प्रमुख, जि. प. Click here
6 नियोजन विभाग पंचायत समिती मासिक प्रगती अहवाल गट विकास अधिकारी, पं.स. Click here