Logo1
flag

सेवा जेष्ठता याद्या

zp-membericon
दिनांक ०१-०१-२०१५ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी विभाग निहाय खालील प्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

आरोग्य विभाग

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 आरोग्य पर्यवेक्षक (विस्तार) यांची दि.01-01-2018 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी. Download
2 आरोग्य सहाय्यक (पुरुष) यांची दि.01-01-2018 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी. Download
3 आरोग्य सेवक (पुरुष) यांचीदि.01-01-2018 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी. Download
4 आरोग्य सहाय्यक (स्त्री) यांची दि.01-01-2018 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. Download
5 आरोग्य सेवक (महिला) यांची दि.01-01-2018 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. Download
6 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यांची दि.01-01-2018 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. Download
7 कृष्ठरोग तंत्रज्ञ यांची दि.01-01-2018 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. Download
8 औषध निर्माण अधिकारी यांची दि.01-01-2018 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. Download

कृषी विभाग

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 विस्तार अधिकारी (कृषि) यांची दि.१-१-२०१८ अंतिम जेष्ठता यादी. Download
2 कृषी अधिकारी यांची दि.१-१-२०१८ अंतिम जेष्ठता यादी. Download

ग्रामपंचायत विभाग

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 ग्राम विकास अधिकारी यांची दि.01-01-2018 ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी. Download
2 ग्रामपंचायत कर्मचारी यांची दि.01-01-2018 ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी. Download
3 विस्तार अधिकारी (पंचायत) या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२००० ते ०१-०१-२०१७ पर्यंतची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. Download

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता (यांत्रिकी / स्त्रिस्तरीय ) / रिंगमन / यांत्रिकी यांची दि.०१-०१-२०१८ ची अंतिम जेष्ठता सूची Download

पशुसंवर्धन विभाग

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 सहा.पशुधन विकास अधिकारी दि.01-01-2018 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठतायादी. Download
2 पशुधन पर्यवेक्षक दि.01-01-2018 ची सेवा जेष्ठतायादी. Download
3 व्रनोपचारक या पदाची दि.01-01-2018 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठतायादी. Download

बांधकाम विभाग

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 रुपांतरीत नियमित आस्थापनेवरील कनिष्ट लिपिक, वाहन चालक, वाहन वाहक, चौकीदार आणि मजूर यांची दि.01-01-2018 ची तात्पुरती सेवाजेष्टता यादी Download
2 कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता / सहा. अभियंता (श्रेणी-२) यांची दि.०१-०१-२०१७ ची अंतिम जेष्ठता सूची. Download
3 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. /कनिष्ठ आरेखक / आरेखक/ जोडारी /तारतंत्री यांची दि.०१-०१-२०१७ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी. Download

महिला व बाल कल्याण विभाग

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 पर्यवेक्षिका एबाविसेयो यांची दि.01-01-2018 ची तात्पुरती जेष्ठतायादी. Download
2 सहा.बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची दि.01-01-2018 ची तात्पुरती जेष्ठता यादी. Download

वित्त विभाग

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 सहा.लेखा अधिकारी यांची दि.01.01.2018 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. Download
2 कनिष्ठ लेखा अधिकारी यांची दि.01-01-2018 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. Download
3 जेष्ठ सहा.(लेखा) यांची दि.01-01-2018 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. Download
4 कनिष्ठ सहा(लेखा) यांची दिनांक 01-01-2018 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. Download

शिक्षण विभाग (प्राथमिक)

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 उच्च श्रेणी मुख्याधापक दि.01-01-2018 ची अंतिम जेष्ठता सूची. Download
2 केंद्र प्रमुख दि.01-01-2018 ची अंतिम जेष्ठता सूची. Download
3 मुख्याधापक वर्ग-३ दि.01-01-2018 ची अंतरिम जेष्ठता सूची जेष्ठता सूची. Download
4 विस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग-३ श्रेणी-२ दि.01-01-2018 ची अंतरिम जेष्ठता सूची. Download
5 विस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग-३ श्रेणी-३ दि.01-01-2018 ची अंतरिम जेष्ठता सूची. Download
6 कनिष्ठ अधिव्याख्याता दि.01-01-2018 ची अंतरिम जेष्ठता सूची. Download
7 सहाय्यक शिक्षक (उच्चश्रेणी) दि.01-01-2018 ची अंतरिम जेष्ठता सूची. Download
8 सहाय्यक शिक्षक (निम्नश्रेणी) दि.01-01-2018 ची अंतरिम जेष्ठता सूची. Download

सामान्य प्रशासन विभाग

अ.क्र नाव डाऊनलोड
1 सहा.प्रशासन अधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२००० ते ०१-०१-२०१८ पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठता सूची. Download
2 कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२००० ते ०१-०१-२०१८ पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठता सूची. Download
3 विस्तार अधिकारी (सां.) या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२००० ते ०१-०१-२०१८ पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठता सूची. Download
4 वरिष्ठ सहायक (लि.व.) या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२००० ते ०१-०१-२०१८ पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठता सूची. Download
5 लघुलेखक (उ.श्रेणी/निम्न श्रेणी) या पदाची दिनांक ०१-०१-२०१८ ची अंतिम ज्येष्ठता सूची. Download
6 कनिष्ठ सहायक (लि.व.) या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२००० ते ०१-०१-२०१८ पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठता सूची. Download
7 परिचर या पदावर काम करणा-या कर्मचा-यांची दि.01-01-2018 ची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी Download
8 वाहन चालक ची दि.01-01-2018 अंतिम सेवा जेष्ठता यादी Download